apr 042012
 

Udstillingsregler for DM, DKK og JFKK.

Nedenstående regler er gældende for afholdelse af DM og kåringsskuer i DKK og JFKK, således at disse kan afvikles så ensartet som muligt. I regelsættet er der skrevet DM, det skiftes ud med DKK eller JFKK mester i de år man ikke har DM.

§ 1. AFHOLDELSE.
Der er mellem foreningerne DKK og JFKK aftalt, at der afholdes et Danmarksmesterskab hvert år den 2. weekend i november, således at DM altid vil være sidste udstilling. I alle lige år står DKK som arrangør og i alle ulige år står JFKK som arrangør. Når en klub ikke afholder DM, kan de afholde kåringsskue.

§ 2. UDSTILLERE OG RINGMÆRKNING.
Alle medlemmer af DKK og JFKK kan udstille fugle efter følgende kriterier:

Ved kåringsskuerne skal man være medlem af den klub man udstiller i.

Fuglen skal være af en race/type, der er anerkendt af DKK og JFKK.

Endvidere skal fuglen være opdrættet af udstilleren selv. Det gælder også for flerårige fugle. Fuglen skal være forsynet med fast ring. Fuglen kan udstilles både som etårig og flerårig.

§ 3. RINGE.
Alle ringe godkendt af de respektive foreninger godkendes.

Der opgives ikke ringnumre for de enkelte fugle til udstillingen.

Udstillingsudvalget i den arrangerende forening kan rekvirere en ringliste fra hver af de to klubber, så der er en mulighed for kontrol. Udstillere med udenlandske ringe sender samtidig med tilmeldingen kopi af ringsedler på købte ringe i eget navn.

§ 4. KLASSIFIKATION.
Fuglene udstilles i de respektive grupper uanset antal. Enten som enkel fugl eller som stamme. Ungfugle i en præmiegruppe og flerårige i en præmiegruppe.

§ 5. USTILLINGSBURE.
Udstillerne benytter egne udstillingsbure der skal være af nedennævnte type:

WURSTERBUR II eller UNIVERSALBUR:
Med 13 mm træpind eller godkendt plastikpind. Der skal være 6 frie tråde mellem pindende (8. mellemrum fra hver side): Farvekanarier, Lizard, Gloster, Tysktoppet, Raza Espagnola, Irish Fancy.

WURSTERBUR TYPE II eller UNIVERSALBUR:
Med 16 mm træpind eller godkendt plastikpind. Der skal være 6 frie tråde mellem pindende (8. mellemrum fra hver side): Norwich og Crest/Crestbred.

BORDERBUR til Border Fancy:
anvendes 16 m.m. glat, snoet eller lige rillet rundstok. Pindene placeres således at den første pind placeres på tråd nr. 2 efter knækket svarende til tråden med hul til drikkekop, derefter 6 tråde imellem og på den 7. tråd placeres næste pind. Pumpeglasset ud for venstre pind modsat lågen.

BORDERBUR Til Fife Fancy, Japan Hoso, Raza Espanola, Scotch Fancy:
anvendes 13 m.m. glat, snoet eller lige rillet rundstok. Pindene placeres på tråd nr. 2 efter knækket svarende til tråden med hul til drikkekop, derefter 5 tråde imellem og på den 6. tråd placeres næste pind. Pumpeglasset ud for venstre pind modsat lågen.

KUPPELBUR:
Med oval pind 16×10 mm: Lancashire, Yorkshire, Scotch Fancy, Berner.

Med oval pind 13×10 mm: Fiorino, Gibber Italicus, Giboso Espagnol, Sydhollandsk Frisé, Nordhollandsk Frisé, Schweizisk Frisé, Belgisk Bossu, Münchener, Melado Tinerfino, Mehringen, Rheinländer, Japan frisé (Makige), Llarquet Espanola.

Pindene placeres med en øverst i midten og en pind i fjerde ribbe nederst til venstre. Pumpeglasset placeres ud for nederste pind, med lågen til højre.

STORT FRISÉBUR til Pariser Frisé, Paduaner, AGI:
Der bruges 16 m.m. oval pind eller rundstok. Pindene placeres på tråd nr. 9 henholdsvis fra venstre og højre side.

GENERELT:
Udvendige fodertrug/drikketrug må ikke være anbragt på noget udstillingsbur.

Til alle bure skal der anvendes et 75 ml hvidt pumpeglas med klart glas, anbragt i venstre side.

Kortholder påmonteres i højre side for oven.

Bur nummer anbringes yderst til venstre på buret.

Burets bund skal være dækket af gråbrunt bølgepap med rillerne på tværs.

Der gives rigeligt med frø på bunden og intet andet.

Udstillingsbure og pumpeglas skal naturligvis være rene og velholdte.

§ 6. UDSTILLINGSGEBYR.
Tilmeldings- og stadegebyr fastsættes af den arrangerende forening og betales på den af denne anviste giro- eller bankkonto.

Den forening som ikke afholder DM sørger selv for transport af fuglene til og fra udstillingen. Den ikke arrangerende forening afholder alle udgifter, der er forbundet med denne transport.

§ 7. TILMELDING.
TILMELDINGSBLANKETTER udsendes i god tid før udstillingen af den arrangerende forening. Tilmeldingsfrist samt sidste rettidig indbetaling af gebyrer bekendtgøres samtidig hermed.

Fuglene tilmeldes som enkelt fugle eller stamme: En stamme er 4 fugle med samme

tilmeldingsnøgle og årgang.

Skuets bedste farve- og figurfugl kan findes både ved enkeltfugle og i stammerne.

Fugle tilmeldt forkert vil blive bedømt, men kan ikke vinde.

§ 8. INDLEVERING AF FUGLE.
Indlevering af fugle finder sted som anført af den arrangerende forening.

§ 9. UDLEVERING AF FUGLE.
De udstillede fugle udleveres på en fastsat og bekendtgjort tidspunkt.

§ 10. ANSVAR OG RISIKO.
De udstillede fugle skal være forsynet med frø ved modtagelsen. Under udstillingen vil fuglene blive tilset og passet, og enhver tænkelig sikkerhedsforanstaltning vil være truffet til fuglenes beskyttelse. Den endelige risiko for fuglen og dens helbred m.v. må udstilleren dog selv bære.

§ 11. BEDØMMELSE AF DE UDSTILLEDE FUGLE.
Udstillingsudvalget i den arrangerende forening er ansvarlig for bedømmelsen i henhold til gældende standardkrav m.v. På dette grundlag bedømmes fuglene udelukkende af de udvalgte dommere, og dommerne alene afgør pointtildelingen, præmieringen m.v.

§ 12. BEDØMMELSE OG PRÆMIERINGSSYSTEM FOR FARVE-OG FIGURKANARIER.
GENERELT.

Alle udstillede kanarier bedømmes enkeltvis efter en 100 pointskala i henhold til vedtagne standarder.

Pointtildelingen påføres kun som bruttopoint *) og vil fremgå af burkort, dog kan der af udstillingsudvalget vælges at påføre delpoint.

Fuglene rangeres med bedste 1-7, hvis fuglene har fået 90 point.

Fugle, som er tilmeldt som stamme, tildeles tillægspoint som stamme 1-6 i henhold til standarden, dog vil der ikke blive tillagt tillægspoint, hvis 1 af fuglene får mindre end 88 point.

*) Dog vil det være valgfrit om foreningerne ved kåringsskuerne vælger en anden pointtildeling.

PRÆMIERING.
Fugle med mindst 91 point indgår i konkurrencen om Danmarksmesterskabet og Guld. Fugle med mindst 90 point indgår i konkurrencen Sølv og Bronze medaljer.

Stammer med mindst 366 point inkl. tillægspoint indgår i konkurrencen om Danmarksmesterskabet samt Guld. Stammer med mindst 364 point inkl. tillægspoint indgår i konkurrencen om Sølv og Bronze medaljer.

DANMARKSMESTRE.
I hver serie findes en DM vinder både for ungfugle, flerårige og stammer, som får et DM bånd og rosette på buret.

Der udløses et DM uanset, hvor mange der er tilmeldt i hver serie.

Bedste farvestamme i ungfugle tildeles endvidere en rosette samt en præmie skænket af COM Danmark.

Bedste figurstamme i ungfugle tildeles endvidere en rosette samt en præmie skænket af COM Danmark.

Ved pointlighed er det tillægspointene der afgør, hvem der vinder.

Alle ungfugle indgår i konkurrencen om bedste farve-og figurfugl.

KONKURRENCEBEDØMMELSE.
Præmiegrupper.

Fuglene opdeles i 4 præmiegrupper: Ungfugle(enkel og stamme) og flerårige (enkel og stamme).

I serier hvor der er tilmeldt over 20 fugle, kan serien opdeles i flere DM serier. Det kan eksempelvis være i mosaikserien, hvor der kan være over 20 fugle i mosaik 1 og over 20 fugle i mosaik 2, eller ved rød intensiv, rød rimet, gul intensiv og gul rimet. Når der er mere end 8 fugle i en gruppe, kan der dannes en ny præmiegruppe.

I hver præmiegruppe tildeles nr. 1 en rosette og en guldmedalje, nr. 2 en rosette og en sølvmedalje og nr. 3 en rosette og en bronzemedalje.

FARVEFUGLENE.
Der kan være 4 DM vindere i hver serie, en for ungfugle, flerårige og stammer, dog kan der som beskrevet ovenfor, i særlige tilfælde være flere DM vindere i en serie. Dommerne udpeger vindere.

Flerårige placeres samlet.

FIGURFUGLENE.
Der kan være 4 DM vindere i hver serie, en for ungfugle, flerårige og stammer, dog kan der som beskrevet ovenfor, i særlige tilfælde være flere DM vindere i en serie. Dommerne udpeger vindere.

Flerårige placeres samlet.

§ 13. PRÆMIER.
Udstilleren har krav på præmier i henhold til præmiesystemet. Fugle, hvis ringnummer ved bedømmelsen ikke er i overensstemmelse med reglerne efter § 3, præmieres dog ikke.

§ 14. GENERELT I ØVRIGT.
Intet af det udstillede må fjernes eller ombyttes under udstillingen uden udstillingsudvalgets tilladelse. Overtrædelse heraf kan medføre udelukkelse fra de 2 følgende års udstilling. Uden for udstillingens åbningstid har kun udstillingsudvalget, bestyrelsen og de af bestyrelsen autoriserede hjælpere adgang til udstillingslokalerne.

I øvrigt gøres medlemmerne opmærksom på, at deres egen forsikring skal dække tab ved tyveri eller bortkomst af fugle.

Udstillingsudvalget bestemmer udstillingsopsætning, herunder burenes placering, og er over for bestyrelsen ansvarlige for, at udstillingsreglerne overholdes.

Udstillingsudvalget/bestyrelsen kan til enhver tid udelukke syge fugle og afvise forkerte samt defekte/misligholdte udstillingsbure. Stadegebyr refunderes ikke.

Protester og øvrig kritik indgives skriftlig til den arrangerende klubs formand senest 8 dage efter udstillingens afslutning. Disse behandles af bestyrelsen, hvis afgørelse er endelig.

 

Copyright: DKK og JFKK

 Posted by at 09:46

Sorry, the comment form is closed at this time.